Russia-Woman PTY LTD PRIVACYBELEID

Russia-Woman.net (“de Website”) is in bezit van en wordt beheerd door de onderneming beschreven in punt 1 van de Bijlage van dit Privacybeleid (de "Onderneming", "wij", "onze", "ons"). Dit Privacybeleid zet het beleid van de Onderneming uit in verband met de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens tijdens uw gebruik van deze Website.

De Engelse versie van dit Privacybeleid is de originele versie, en is de enige wettelijk bindende versie. De vertaling naar andere talen is enkel indicatief en ter informatie.
 
1. PRIVACY

De Onderneming is toegewijd aan het beschermen van de privacy van de gebruiker. Wij begrijpen dat bezoekers en gebruikers van de Website bezorgd zijn over hun privacy, en de vertrouwlijkheid en beveiliging van de verschafte gegevens.

2. VERZAMELEN

2.1 Alle gebruikers

Wanneer gebruikers (inclusief gebruikers welke geen member zijn) onze Website bezoeken, leggen onze servers automatisch gegevens vast voor statistische doeleinden over uw gebruik van de Website zoals:

(a) het gebruikte type browser;

(b) de verwijzende URL;

(c) het IP adres;

(d) het aantal en type pagina's bekeken;

(e) de datum en tijd van elk bezoek; en

(f) de vetrek URL.

De gegevens die wij over u verzamelen zijn geen Persoonsgegevens en zullen altijd anoniem blijven. Wij koppelen deze anonieme informatie aan geen enkele andere Persoonsgegevens tenzij u zich of heeft ingeschreven als een member of als member bent ingelogd op het moment van gebruik. Zodoende heeft u zich niet geidentificeerd op de Website, zoals dit wordt bewerkstelligd met het inschrijven of inloggen als member, wij zullen uw gegevens van het gebruik van onze Website niet aan u persoonlijk koppelen.

2.2 Members

Als u zich inschrijft als een member verzamelen wij gegevens over u om u de volledige voordelen van het membership te kunnen verlenen. Wij verzamelen niet-identificerende informatie alsmede Persoonsgegevens van u rechtstreeks wanneer u zich voor het eerst inschrijft en van tijd tot tijd daarna als u ons extra informatie verschaft.

Persoongegevens welke door de Onderneming verzamelt worden omvatten, zonder beperking:

(a) uw volledige naam;

(b) uw email adres;

(c) uw woonadres;

(d) telefoonnummer;

(e) een foto van u.

Andere gegevens welke door de Onderneming verzamelt worden, welke wel of niet als Persoonsgegevens beschouwd kunnen worden omvatten, zonder beperking:

(f) uw leeftijd;

(g) uw beroep/bezetting;

(h) een beschrijving van uw uiterlijk.

2.3 Noodzakelijkheid

Wij zullen geen Persoonsgegevens verzamelen tenzij de informatie noodzakelijk is voor een
of meer van onze Doeleinden.

2.4 Rechtmatige Middelen

Wij zullen Persoonsgegevens alleen verzamelen met rechtmatige en eerlijke middelen en niet
op een onredelijk indringerige wijze.

2.5 Kennisgeving

Op het moment dat of voordat (of, indien dit niet doenbaar is, zo spoedig mogelijk nadat) wij bij een persoon gegevens over die persoon verzamelen (verzameld hebben), zullen wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van:

(a) onze identiteit en hoe contact met ons kan worden opgenomen; en

(b) het feit dat hij of zij toegang tot de Gegevens kan krijgen; en

(c) de Doeleinden waarvoor de Gegevens worden verzameld; en

(d) de ontvangers waaraan wij gewoonlijk dergelijke Gegevens zouden verstrekken; en

(e) de wetten op grond waarvan de gegevens in kwestie moeten worden verzameld; en

(f) de voornaamste (eventuele) gevolgen voor u indien de Gegevens slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden verstrekt.

2.6 Alleen bij u verzamelen

Als het redelijk en doenbaar is, zullen wij Gegevens betreffende een persoon alleen bij die persoon verzamelen.

2.7 Melding aan u

Wanneer wij Gegevens betreffende een persoon bij iemand anders verzamelen, zullen wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent of bent gebracht van de in punt 1.3 vermelde informatie, behalve indien de verstrekking van deze informatie aan u een ernstige bedreiging voor het leven of de gezondheid van personen zou vormen.

2.8 Cookies

Wij gebruiken "cookies" welke ons in staat stellen om het verkeer op de website te volgen en u beter van dienst te zijn wanneer u de Website opnieuw bezoekt. Een cookie identificeerd u niet persoonlijk maar identificeerd uw computer. U kan uw browser zo instellen dat het geen cookies gebruikt of dat het u een bericht geeft wanneer u een cookie ontvangt en u de keuze geeft om het of te accepteren of te weigeren voor elke gelegenheid. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u niet in staat bent toegang te verkrijgen tot bepaalde gebieden of mogelijkheden op onze Website.

3. GEBRUIK EN BEKENDMAKING

3.1 Bekendmaking

Wij zullen Persoonsgegevens alleen gebruiken of bekendmaken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3.2 Secundair Doel

Wij zullen Gegevens over u niet gebruiken of bekendmaken voor een Secundair Doel, tenzij:

(a) aan beide voorwaarden hierna is voldaan:

(i) het secundaire doel houdt verband met het Primaire Doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld en, als de Gegevens Gevoelige Gegevens zijn, houdt direct verband
met het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld;

(ii) u redelijkerwijs zou verwachten dat wij de Gegevens voor het
Secundaire Doel gebruiken of bekendmaken; of

(b) u met het gebruik of de bekendmaking heeft ingestemd; of

(c) als het geen Gevoelige Gegevens betreft en de Gegevens voor het secundaire doel van direct
marketing worden gebruikt:

(i) het voor ons ondoenbaar is om vóór dat specifieke gebruik de toestemming van u te verkrijgen; en

(ii) wij ervoor hebben gekozen u geen kosten te zullen aanrekenen om gevolg te geven aan een verzoek van u geen direct-marketingberichten te willen ontvangen; en

(iii) u ons niet heeft verzocht om geen direct-marketingberichten te sturen; en

(iv) wij in elk direct-marketingbericht aan u uw aandacht erop hebben gevestigt of duidelijk een mededeling hebben laten zien dat u de wens te kennen mag geven geen verdere direct-marketingberichten te willen ontvangen; en

(v) in elk schriftelijk direct-marketingbericht van ons aan u (inclusief het bericht dat het gebruik impliceert) opgave wordt gedaan van ons adres en telefoonnummer en, als het bericht aan u per fax, telex of een ander elektronisch middel wordt toegezonden, een nummer of adres waarop wij direct elektronisch te bereiken zijn; of

(d) wij rederlijkerwijs aannemen dat het gebruik of de bekendmaking noodzakelijk is voor het verminderen of voorkomen van:

(i) een ernstig en dreigend gevaar voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van een persoon; of

(ii) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of

(e) wij reden hebben om te vermoeden dat onrechtmatige activiteiten hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of kunnen plaatsvinden, en wij de Persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken als noodzakelijk onderdeel van ons onderzoek van de zaak of om bij relevante personen of instanties verslag over onze bezorgdheid uit te brengen; of

(f) het gebruik of de bekendmaking van de Gegevens bij of uit kracht van wet is vereist of toegestaan; of

(g) wij redelijkerwijs aannemen dat het gebruik of de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer van de volgende handelingen van of namens een rechtshandhavingsinstantie:

(i) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar, de vervolging of de bestraffing van strafbare feiten, overtredingen van een wet die voorziet in straffen of sancties, of overtredingen van een geschreven wet;

(ii) de handhaving van wetten betreffende de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven;

(iii) de bescherming van de overheidsinkomsten;

(iv) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar of het corrigeren van ernstig ongeoorloofd gedrag of voorgeschreven gedrag;

(v) de voorbereiding voor, of het voeren van, een proces voor een gerechtshof of rechtbank, of de tenuitvoerlegging van de bevelen van een gerechtshof of rechtbank.

4. KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor ze zorgen dat de Persoonsgegevens die wij
verzamelen, gebruiken of bekendmaken, juist, volledig en actueel zijn.

5. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

5.1 Beveiliging

Wij zullen redelijke maatregelen nemen de Gegevens op het moment dat wij deze Gegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, te beschermen tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking.

5.2 Maatregelen die wij zullen nemen

Teneinde de Gegevens te beschermen zullen we:

(a) maatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang tot ons pand te voorkomen, systemen gebruiken om ongeautoriseerde toegang te detecteren en opslag van op papier gebaseerde Persoonsgegevens te beveiligen;

(b) maatregelen nemen om onze computer systemen en netwerken voor het opslaan, verwerken en verzenden van Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, modificatie en bekendmaking;

(c) communicatie via data transmissie inclusief emails en spraak transmissie beveiligen tegen onderschepping en ongeautoriseerde inbreuk tot onze computer netwerken voorkomen;

(d) maatregelen nemen met betrekking tot procedures en personeel om toegang te beperken tot Persoonsgegevens behalve door geautoriseerd personeel goedgekeurd voor de Doeleinden en controles om Beveiligings risico's met betrekking tot onze informatie technologie systemen te minimaliseren; en andere dergelijke Beveiligings maatregelen die wij redelijk achten.

5.3 Vernietiging van Gegevens

Wij zullen redelijke maatregelen nemen om op een beveiligde manier Persoonsgegevens te vernietigen of blijvend onidentificeerbaar te maken indien deze niet langer nodig zijn voor enig Doeleinde.

6. OPENHEID

6.1 Ter Beschikking Stelling Beleid

Wij zullen dit beleid ter beschikking stellen aan iedereen die erom vraagt.

6.2 Contact Opnemen

U kan ons verzoeken u mee te delen welke Gegevens wij in relatie tot u bewaren en om deze Gegevens te corrigeren (overeenkomstig met punt 7) via de contact gegevens die worden vermeld in de Bijlage.

7. TOEGANG EN CORRECTIE

7.1 Toegang tot Gegevens

Wij zullen u op uw verzoek toegang tot de Gegevens verlenen, behalve indien:

(a) in geval van andere Persoonsgegevens dan Gezondheidsgegevens het verlenen van toegang een
ernstig en dreigend gevaar voor het leven of de gezondheid van personen zou veroorzaken; of

(b) in geval van Gezondheidsgegevens het verlenen van toegang een ernstig gevaar voor het leven
of de gezondheid van personen zou veroorzaken; of

(c) het verlenen van toegang een onredelijke invloed op de persoonlijke levenssfeer van andere
personen zou hebben; of

(d) het verzoek om toegang lichtzinnig of vexatoir is; of

(e) de Gegevens betrekking hebben op bestaande of verwachte rechtsgedingen tussen ons en u, en de Gegevens niet toegankelijk zouden zijn in het kader van de inzage van de stukken tijdens het geding; of

(f) het verlenen van toegang de bedoelingen van ons met betrekking tot onderhandelingen met u op zodanige wijze kenbaar zou maken dat daardoor deze onderhandelingen zouden worden geschaad; of

(g) het verlenen van toegang onrechtmatig zou zijn; of

(h) het weigeren van toegang bij of uit kracht van wet is vereist of toegestaan; of

(i) het verlenen van toegang een onderzoek naar een mogelijk onrechtmatige activiteit waarschijnlijk zou schaden; of

(j) het verlenen van toegang waarschijnlijk schadelijk zou zijn voor:

(i) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar, de vervolging of de bestraffing van strafbare feiten, overtredingen van een wet die voorziet in straffen of sancties, of overtredingen van een geschreven wet; of

(ii) de handhaving van wetten betreffende de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven; of

(iii) de bescherming van de overheidsinkomsten; of

(iv) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar of het corrigeren van ernstig ongeoorloofd gedrag of voorgeschreven gedrag; of

(v) de voorbereiding voor, of het voeren van, een proces voor een gerechtshof of rechtbank, of de tenuitvoerlegging van de bevelen van een gerechtshof of rechtbank door of namens een rechtshandhavingsinstantie; of

(k) een rechtshandhavingsinstantie die een rechtmatige veiligheidstaak vervult, ons verzoekt geen toegang tot de gegevens te verlenen omdat het verlenen van toegang de veiligheid van Australië waarschijnlijk zou schaden.


7.2 Verzoek tot Toegang

Om toegang te kunnen verzoeken tot de Gegevens die wij over u bewaren, is het een vereiste dat u contact met ons opneemt via de contact gegevens verschaft in de Bijlage, daaropvolgend zullen we contact met u opnemen binnen 14 dagen op ons ontvangst van uw verzoek en vervolgens of deze Persoonsgegevens aan u verschaffen, of u op de hoogte stellen wanneer wij deze Persoonsgegevens zullen verschaffen. In elk geval zullen de door u verzochte Persoonsgegevens worden verschaft binnen niet meer dan 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tenzij we besluiten u geen toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens in welk geval wij u op de hoogte zullen stellen van de redenen waarom wij een dergelijke beslissing hebben gemaakt.

7.3 Commercieel Gevoelige Gegevens

Wanneer echter door het verlenen van toegang tot de Persoonsgegevens evaluatieve informatie bekend zou worden welke door ons is geproduceerd met betrekking tot een commercieel gevoelig beslissingsproces, zullen wij u een verklaring voor de commercieel gevoelige beslissing geven in plaats van directe toegang tot de Gegevens.

7.4 Gebruik van Tussenpersonen

Als wij om een of meer van de in punt 7.1, vermelde redenen niet verplicht zijn u toegang tot de Gegevens te verlenen, zullen wij, indien dit redelijk is, overwegen of de inschakeling van wederzijds overeengekomen tussenpersonen voldoende toegang mogelijk zou maken om aan de behoeften van beide partijen te voldoen.

7.5 Kosten

Wij behouden ons het recht om u kosten in rekening te brengen voor het verlenen van toegang tot uw Persoonsgegevens. Deze kosten zullen niet buitensporig hoog zijn, en zullen door ons van tijd tot tijd worden vastgesteld en wij zullen u op de hoogte stellen van deze kosten voordat wij u toegang verlenen tot de Gegevens. Het kan mogelijk zijn dat deze kosten op voorhand, voor verlening van toegang, moeten worden voldaan.

7.6 Correctie van Gegevens

Als u kan aantonen dat de Gevens die wij bewaren niet juist, volledig en actueel zijn, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de Gegevens te corrigeren zodat ze juist, volledig en actueel zijn. Als wij niet overtuigd zijn dat de Gegevens niet juist, volledig of actueel zijn zullen wij op u verzoek een verklaring toevoegen waarin staat dat de Persoonsgegevens niet juist, volledig of actueel zijn.

7.7 Weigering tot Correctie

Als wij weigeren Gegevens toegankelijk te maken of te corrigeren zullen wij redenen hiervoor opgeven.

8. IDENTIFICATIECODES

8.1 Gebruik van Identificatiecodes

Wij zullen een Identificatiecode die aan u is toegekend niet gebruiken of bekendmaken tenzij:

(a) het gebruik of de bekendmaking noodzakelijk is opdat wij onze verplichtingen tegenover de Commonwealth kunnen nakomen; of

(b) een of meer van de punten 3.2, onder (d), tot en met 3.2, onder (g), van toepassing is (zijn) op het gebruik of de bekendmaking van de Identificatiecode; of

(c) het op een andere manier onwettig is dit te doen.

8.2 Indentificatie van u

Wij zullen uw Identificatiecode niet gebruiken om u te identificeren uitgezonderd tot zover dit ons is toegestaan door de wet.

9. ANONIMITEIT

Indien dit rechtmatig en doenbaar is, zullen wij u de mogelijkheid geven u niet te identificeren wanneer u transacties met ons begint.

10. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSSTROMEN

Wij zullen Gegevens aan iemand in het buitenland doorgeven alleen indien:

(a) wij redelijkerwijs aannemen dat de ontvanger van de gegevens onder een wet, bindende regeling of overeenkomst valt waarin beginselen voor de behoorlijke behandeling van de Gegevens zijn vastgesteld die in wezen overeenkomen met de Nationale Privacybeginselen; of

(b) u instemt met de doorgifte; of

(c) de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die als reactie op een verzoek van u worden genomen; of

(d) de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst die in het belang van u tussen ons en een derde partij wordt gesloten; of

(e) aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de doorgifte vindt plaats in het belang van u;

(ii) het is ondoenbaar om de toestemming van u tot die doorgifte te verkrijgen;

(iii) als het doenbaar zou zijn om die toestemming te verkrijgen, zou u deze waarschijnlijk geven; of

(f) wij redelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de Gegevens die wij hebben doorgegeven, door de ontvanger van de Gegevens niet zullen worden bewaard, gebruikt of bekendgemaakt op een wijze die in strijd is met de Nationale Privacybeginselen.

11. KLACHTEN AFHANDELINGS PROCES

11.1 Klacht

Als u denkt dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken of bekend gemaakt hebben op een manier welke in strijd is met dit beleid of op een andere manier de "Act" (zie Definities) breekt, kunt u een klachtenformulier beschikbaar op onze website voltooien en het voltooide formulier emailen naar ons contact adres zoals deze staat vermeld in de Bijlage.

11.2 Onze Reactie

Binnen 30 dagen na ontvangst van uw klachtenformulier zullen wij u in geschrifte op de hoogte stellen van de maatregelen die wij voorstellen te nemen in verband met uw klacht en zullen wij u details verschaffen over welke verdere maatregelen wij kunnen nemen als u niet tevreden bent met onze reactie.

12. GEVOELIGE INFORMATIE

12.1 Verzameling van Gevoelige Gegevens


Wij zullen geen Gevoelige Gegevens verzamelen tenzij:

(a) u ermee heeft ingestemd; of

(b) het verzamelen van de gegevens wettelijk verplicht is; of

(c) het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is om een ernstig en dreigend gevaar voor het
leven of de gezondheid van een persoon te voorkomen of te verminderen, waarbij de persoon op
wie de gegevens betrekking hebben:

(i) fysiek of juridisch onbekwaam is om toestemming tot het verzamelen te geven; of

(ii) fysiek niet in staat is om de toestemming tot het verzamelen mee te delen; of

(d) het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is om een wettelijke of billijke aanspraak te
staven, te doen gelden of te beschermen.

13. DEFINITIES

"Act" betekend de Australische Privacy Act 1988 (Cth);

"Gezondheidsgegevens" betekend:

(a) Gegevens of een mening over:

(i) de gezondheid of handicap van een persoon;

(ii) de door een persoon uitgedrukte wens over de toekomstige verlening van gezondheidszorg aan hem of haar;

(iii) een Gezondheidszorgdienst verleent of te verlenen aan een persoon; welke ook Persoonsgegevens zijn; of

(b) andere Persoonsgegevens verzamelt om een Gezondheidszorgdienst te kunnen verlenen of verzamelt tijdens het verlenen; of

(c) andere Persoonsgegevens over een persoon verzamelt in verband met de donatie of intentie tot doneren van zijn of haar lichaamsdelen, organen of lichaamsstoffen.

"Gezondheidszorgdienst" betekend:

(a) de Gezondheidszorgdienstverlening beschreven in de Bijlage, welke wij leveren of welke is geclaimt door de persoon naar wie het wordt uitgevoerd:

(i) Beoordelen, vastleggen, onderhouden of verbeteren van de gezondheid van een persoon;

(ii) Diagnose stellen van de ziekte of handicap van de persoon; of

(iii) Behandelen van de ziekte of handicap of vermoedde ziekte of handicap; of

(b) De distributie of voorschrijving van medicijnen of geneeskundige bereiding door een apotheker en omvat de gezondheidszorgdienst zoals verleent door de Onderneming zoals beschreven in de Bijlage.

"Identificatiecode" betekend een nummer toegekend door de Commonwealth van Australië of een afdeling of instantie namens de laatstgenoemde aan een persoon om deze persoon op unieke wijze te identificeren ten behoeve van de werkzaamheden van de Commonwealth. De naam of ABN (zoals omschreven in de wet A New Tax System (Australian Business Number) Act 1999) van een persoon is echter geen Identificatiecode.

"Gegevens" betekenen Persoonsgegevens verzamelt over een persoon en omvat Gevoelige Informatie;

"Nationale Privacybeginselen" betekenen de Nationale Privacybeginselen zoals gespecificeerd in de "Act" (zie hierboven);

"Persoonsgegevens" betekenen Gegevens of een mening al dan niet waar en al dan niet bewaard in een materiële vorm over een persoon wiens identiteit duidelijk is of redelijkerwijs vastgesteld kan worden van de Gegevens of mening;

"Doeleinden" betekenen de primaire en secundaire doeleinden zoals beschreven in de Bijlage;

"Ontvangers" betekenen de Ontvangers zoals beschreven in de Bijlage;

"Beveiliging" betekend de beveiliging gebruikt om de Gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bekendmaking en omvat de beveiligings maatregelen zoals beschreven in de Bijlage en Beveiligd heeft dezelfde betekenis;

"Gevoelige Informatie" betekenen Gegevens of een mening over het ras, ethnische afkomst, politieke meningen, lidmaatschap van politieke verenigingen, religieuze opvattingen of banden, filosofische opvattingen, lidmaatschap van een proffesionele- of handelsvereniging, lidmaatschap van een vakbeweging, sexuele voorkeuren of praktijken, strafblad of Gezondheidsgegevens van een persoon;

"Bron" betekend de bron van de Gegevens welke waar het praktisch en redelijk is om dit te doen van de persoon zijn over wie de Gegevens zijn verzamelt en anders van de partijen zoals beschreven in de Bijlage;

"u" betekend de persoon over wie wij Gegevens verzamelen.

BIJLAGE

 1. Gegevens Onderneming

  Naam
  : Russia-Woman Pty Ltd (ACN 104 844 564), en elk verwant orgaan corporatief (corporate) of partner (associate) (zoals de engelse termen zijn gedefiniëerd in de "Corporations Act 2001 (Cth)) van Russia-Woman Pty Ltd;
  Adres: PO Box 9304, Gold Coast MC Qld 9726
  Telefoonnummer: 61 7 5571 1181
  Fax Nummer: 61 7 3103 4000
  Email Adres: [email protected]
  Neem contact op met: Klantenservice

 2. Doeleinden

  Primair Doel: Het primaire doel van het verzamelen van de Persoonsgegevens is om ons in staat te stellen je aanvraag voor membership te verwerken en om ons in staat te stellen diensten aan je te leveren (inclusief het aanpassen van de opmaak van je profiel, en met betrekking tot Persoonsgegevens anders dan je volledige naam, email adres, woon adres en telefoonnummer, je in staat te stellen van de volledige voordelen van membership te kunnen profiteren en andere members in staat te stellen je profiel te kunnen bekijken).

  Secundair Doel : Ondergeschikte doelen van het verzamelen van Persoonsgegevens zijn voor ons intern onderzoek en statistische doeleinden (inclusief markt segmentatie en klanten waarderingsanalyse) alsmede ons in staat te stellen u te verwijzen naar andere gegevens en materiaal waarvan wij denken dat dit van belang kan zijn voor u, en om de betalingsverwerker in staat te stellen de betaling van abonnementskosten te verwerken.

 3. Ontvangers:

  Het management personeel, IT personeel en het personeel van de klantenservice van de Onderneming, alsmede de betalingsverwerker (met als doel het verwerken van de abonnementskosten).

 4. Beveiliging:

  Persoonsgegevens worden beveiligd bewaard in een database server welke zich bevindt in een bedrijfsdatacentrum. Standaard beveiligingsmaatregelen voor datacentra zijn genomen om ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen.

 5. Bron:

  Alle Persoonsgegevens over u verzamelt zullen rechtstreeks van u worden verzamelt.

 6. Gezondheidszorgdienst:

  De Onderneming verleent geen en houd zich niet bezig met Gezondheidszorgdienstverlening.
 
Russia-Woman, het Russia-Woman Logo en Russia-Woman zijn handelsmerken van Russia-Woman Pty Ltd.
Continue